รายวิชาที่มีอยู่

บทที่  1  การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพสำหรับบุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน โรคติดต่อและโรคเขตร้อนทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง
ก.ปัญหาที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1.1 การแพ้ภูมิตนเอง (เช่น SLE)
1.2 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เช่น AIDS)
1.3 ภูมิไวเกิน (เช่น Contact dermatitis, Anaphylaxis shock)
1.4 ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเกิดขึ้นใหม่(เช่น  Leptospirosis, Typhoid  fever/para typhoid  fever, Scrub typhus ,Mellioidosis ,ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่(2009 Avian influenza, MERS)
1.5 ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคเขตร้อน(เช่น Malaria,parasitic infection)


คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา  จลนศาสตร์  และกลศาสตร์ของยา  ปฏิกิริยาต่อกันของยา  กลุ่มยาประเภทต่างๆ สมุนไพร  ที่ใช้ในการบำบัดรักษา  บัญชียาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยา

Basic knowledge of pharmacology; pharmacokinetic and pharmacodynamics of drugs; drug reaction; classes of drugs; herbal medicines; list of drug according to the regulations of the Ministry of Public Health, Thailand; nurse’ roles and responsibilities on drug administration


โครงการพัฒนาความรู้นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 44 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลเเละการผดุงครรภ์ชั้น1 โดยวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตเเละจิตเวชประกอบไปด้วยเนื้อหา 6 บท, ตัวอย่างข้อสอบรวบยอด, Mind mapping จากการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM), และกระดานถาม-ตอบสนทนา กระดานเสวนาเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยในเเต่ละบทที่นักศึกษาเรียนรู้ ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีและสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านทั้งหมด 8 วิชา ภายในการสอบครั้งเเรกทุกคน


                                                                                                                           กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช